RDA

בסוף המאה ה-20 התגבשה דעה שיש צורך בגרסה מעודכנת יותר של כללי הקטלוג האנגלו-אמריקניים – AACR, שתתאים למציאות המשתנה בה הספר המודפס אינו הדומיננטי בין משאבי המידע בספרייה אלא רק אחד מסוגי משאבי המידע הרבים הנמצאים בספרייה מודרנית. בארה"ב ובאנגליה גובשו סטנדרטים חדשים בשם: RDA – Resource Description and Access המותאמים ליקום ביבליוגרפי-דיגיטלי מקוון.

במרץ 2013 הפסיקה ספריית הקונגרס את השימוש בכללי ה- AACR ועברה לשימוש בלעדי בכללי ה-RDA . ספריות אחרות בארה"ב וברחבי העולם הלכו בעקבותיה. בישראל הוקמה ועדת קיטלוג בין-אוניברסיטאית ונציגיה קבעו את הסטנדרטים עבור הספריות האקדמיות, תוך התחשבות במאפיינים מקומיים. הספריות האקדמיות  מיישמות  את הנחיות ה- RDA משנת 2014.

החל מינואר 2020 תקן ה- RDA יוטמע גם בספריות הציבוריות בישראל. אנו מזמינים אתכם לעיין בכללים כפי שהם מופיעים במהדורה הראשונית של כללי הקיטלוג החדשים "אמנות הקיטלוג".  המהדורה החדשה נכתבה על-ידי פרופ' אלחנן אדלר וד"ר רחל קדר והיא פתוחה לכולם באתר הספרייה הלאומית.

חומרים נוספים מבית מחלקת קטלוג של מרכז הספר והספריות יועלו במדור זה בחודשים הקרובים, אתם מוזמנים להתעדכן.

אמנות הקיטלוג >
מכתב הסבר לספריות ערב כניסת כללי קטלוג RDA >  (תאריך: 1.1.2020)
טבלת שדות – הנחיות לקטלוג ספר מודפס לפי כללי ה- RDA > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 16.2.2020)
טבלת שינויים לטבלת שדות > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 16.2.2020)
מצגת מיום עיון בנושא כללי ה- RDA > (ד"ר אהבה כהן, הספרייה הלאומית 19.1.2020)
סוגות ספרותיות > (תאריך עדכון 3.2.2020)
מתי נקטלג בשנית יצירה דומה? > (ד"ר אהבה כהן הספרייה הלאומית 6.2.2020)
טבלת עזר – טבלת אקסל להמרת מספרי דאנאקוד > (באדיבות הספרייה הלאומית)
שינוי שמות מחברים > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 16.2.2020)