מפעל ספרי שירה

מטרתו של המפעל לספרי שירה הוא לעודד ולתמוך בהוצאה לאור של ספרי שירה איכותיים בעברית ובערבית.

השירה, המיועדת לקהל מצומצם מעצם טבעה, היא הסובלת העיקרית מהמצב בשוק הספרים בישראל. וכך, מו"לים רבים משכו את ידיהם מפרסום שירה, או שהם מפרסמים ספרי שירה במימון המחברים/ות. ולכן יש צורך רב במפעל ספרותי ששם לו למטרה לעזור בכך.

כמה מכרכי השירה האיכותיים והחשובים ביותר שראו אור בישראל יצאו לאור בעבר בתמיכת המפעל, ואנו תקווה להמשיך ולקדם יוזמות ברוכות ממין אלו בקרב המו"לים.

רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019 >
ספרים שזכו לתמיכת מפעל שירה בשנת 2018 >

קטלוג שירה >

הנחיות להגשה לשנת 2019

אילו ספרים ניתן להגיש?

ספר שירה מקורי בעברית או בערבית.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל.

מי יכול להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2019 עשרה ספרים לפחות.

כמה ספרים ניתן להגיש?

כל מו"ל רשאי להגיש עד 5 כותרים למפעל.

מה עוד חשוב לדעת?

  • על פי הנחיות משרד התרבות, כל ספר שיאושר לקבלת תמיכה מן המפעל השנה (2019) חייב לראות אור עד סוף השנה, כלומר – עד לדצמבר 2019 לכל המאוחר. אנו ממליצים להגיש מראש ספרים שלהערכת המו"ל יוכלו לעמוד בתנאי זה, כיוון שספר שלא יראה אור בזמן לא יהיה זכאי לקבלת התמיכה וכספי התמיכה יוחזרו למשרד התרבות.
  • סכום התמיכה מתקבל בפועל אצל המו"ל לאחר צאתו של הכותר לאור וקבלת עותקים ממנו במשרדי מרכז הספר והספריות.

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

המועד האחרון להגשת בקשות למפעל לשנת 2019 היה 3.4.19. הנחיות ומועדי הגשה לשנה הבאה יעודכנו כאן בתחילת 2020.

הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של מפעל שירה מקור. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

חשוב שוב להדגיש כי כל ספר שיאושר לקבלת תמיכה מן המפעל חייב לראות אור עד לסוף השנה. כלומר – עד לדצמבר 2019 לכל המאוחר.

בתמיכת משרד התרבות והספורט

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.