המפעל לספרי אמנויות (מקור)

לוגו מפעלי ספרות אמנויותמטרת המפעל לספרי אמנויות מקור הנה עידוד ותמיכה בספרים ופרסומים בתחום האמנויות, על מגוון נושאיהם, בעברית ובערבית. תמיכה זו חשובה והכרחית לשימור רצף העשייה התרבותית בארץ. הספרים מיועדים לקשת רחבה ומגוונת של קוראים, אנשי מקצוע בתחומים השונים, ובאופן כללי לקהל הרחב, המשכיל והמתעניין.

הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2020 >
רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019 >

רשימת הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2018 >

הנחיות למו"לים שבקשותיהם לתמיכה אושרו – לחצו כאן >>

 

הנחיות להגשה לשנת 2021

מי יכול/ה להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2021 עשרה ספרים לפחות.

אילו ספרים ניתן להגיש?

ספר הגות, שאינו ספר פרוזה, ספר שירה או קטלוג, העוסק באחד או יותר מהתחומים כמפורט להלן: ספרות, מוסיקה, מחול, קולנוע, תיאטרון, אמנות פלסטית או מוזיאונים, ובלבד שהוא ספר מקורי בערבית או בעברית, שאינו מתורגם משפה אחרת. אנא הקפידו על התאמה לנושאים אלו.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל.

כמה ספרים ניתן להגיש?

המפעל לספרי אמנויות פועל בשני מסלולים:

מסלול א' – בו תוענק תמיכה לספרים שיראו אור עד סוף שנת 2021. למסלול זה רשאי כל מו"ל להגיש 5 בקשות.

מסלול ב' – בו תוענק תמיכה לספרים שהמועד המתוכנן להוצאתם לאור חל בין 2021 ל-2023, ולא יאוחר מה-31.12.2023. למסלול זה רשאי כל מו"ל להגיש 2 בקשות.

כלומר, בסך הכול רשאי כל מו"ל להגיש עד 7 כותרים למפעל.

מה עוד חשוב לדעת?

אנא ראו מסמך המרכז את התחייבויות המו"ל לצורך קבלת התמיכה: סיכום התחייבויות המול לצורך קבלת התמיכה אמנויות>

 

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

המועד האחרון להגשות למפעל לשנת 2021 היה שבת, 17.4.2021.

הנחיות בנוגע להגשות לשנת 2022 תתפרסמנה כאן בתחילת השנה. 

 

 

הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

בנוגע לספרים שרואים אור בתקופה של שלוש שנים תיקבענה אבני דרך לתקופת העבודה על הספר (כאמור לעיל, תקופה של שלוש שנים לכל היותר ולא יאוחר מה-31.12.2023), בהן יועבר בפועל חלק יחסי של סכום התמיכה הכללי שאושר. מלוא סכום התמיכה יועבר עם קבלת עותקים מודפסים, ובכפוף להעברת הכספים בפועל ממשרד התרבות.

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.

בתמיכת משרד התרבות והספורט