המפעל לספרי יהדות (מקור)

לוגו מפעלי ספרות יהדותמטרתו של המפעל לספרי יהדות היא לעודד ולתמוך בהוצאה לאור של ספרים בתחום לימודי היהדות. מפעל "יהדות" מצטרף למפעלים הספרותיים "מופת", "שירה", "אומניות" ו"ביכורים" ויחד הם תורמים לרצף היצירה התרבותית המגוונת בישראל.

הספרים מיועדים לקשת רחבה ומגוונת של קוראים, חוקרים ואנשי מקצוע בתחומים השונים, יחד עם הקהל הרחב, המשכיל והמתעניין.

הנחיות להגשה לשנת 2022

מי יכול/ה להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2022 עשרה ספרים לפחות.

אילו ספרים ניתן להגיש?

כתבים עיוניים, מחקרים ומסות בנושאי היסטוריה ותרבות יהודית הכוללים מבחר נושאים כמו: מחשבת ישראל, הגות יהודית, מקרא, אגדה, חקר ההלכה, משפט עברי, מנהגי ישראל, הספרות היהודית לדורותיה, היסטוריה של עם ישראל, לשונות היהודים ואמנות יהודית.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל.

כמה ספרים ניתן להגיש?

המפעל לספרי יהדות פועל בשני מסלולים:

מסלול א' – בו תוענק תמיכה לספרים שיראו אור עד סוף שנת 2022. למסלול זה רשאי כל מו"ל להגיש 5 בקשות.

מסלול ב' – בו תוענק תמיכה לספרים שהמועד המתוכנן להוצאתם לאור חל בין 2022 ל-2024, ולא יאוחר מה-31.12.2024. למסלול זה רשאי כל מו"ל להגיש 2 בקשות.

כלומר, בסך הכול רשאי כל מו"ל להגיש עד 7 כותרים למפעל.

מה עוד חשוב לדעת?

אנא ראו מסמך המרכז את התחייבויות המו"ל לצורך קבלת התמיכה:
פירוט התחייבויות המולים לקבלת התמיכה יהדות 2022 >
פירוט התחייבויות המולים לקבלת התמיכה יהדות 2022 מסלול ב >

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה היה יום א', 24.4.2022. המפעל ייפתח שוב להגשות בתחילת שנת 2023.


הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

בנוגע לספרים שרואים אור בתקופה של שלוש שנים תיקבענה אבני דרך לתקופת העבודה על הספר (כאמור לעיל, תקופה של שלוש שנים לכל היותר ולא יאוחר מה-31.12.2024), בהן יועבר בפועל חלק יחסי של סכום התמיכה הכללי שאושר. מלוא סכום התמיכה יועבר עם קבלת עותקים מודפסים, ובכפוף להעברת הכספים בפועל ממשרד התרבות.

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.

בתמיכת משרד התרבות והספורט