המפעל לספרי ביכורים (מקור)

לוגו מפעלי ספרות ביכוריםמפעל ספרי ביכורים תומך בהוצאה לאור של ספרי ביכורים במגוון סוגות בעברית ובערבית. במצבו של שוק הספרים בישראל מזה שנים לא מעטות, קלושים סיכוייה של ספרות ביכורים להתפרסם ללא מקורות מימון נוספים. המפעל לספרות ביכורים בא לענות על צורך זה על מנת לאפשר לקולות חדשים ורעננים להישמע בשדה הספרות.

הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2021  >
הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2020 >

הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019 >
הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2018 >

 

הנחיות להגשה לשנת 2022

מי יכול/ה להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2022 עשרה ספרים לפחות.

אילו ספרים ניתן להגיש? (אנא שימו לב כי הגדרת ספר ביכורים עודכנה)

ספר ביכורים – ספר פרוזה, ספר שירה או ספר מסות בתחום הספרות היפה, שהוא ספר מקורי המיועד לילדים, לבני נוער או למבוגרים ושנכתב בידי סופר/ת שזהו ספרו/ה הראשון או השני באותה סוגה. בעברית או בערבית.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל.

כמה ספרים ניתן להגיש?

המפעל לספרי ביכורים פועל בשני מסלולים:

מסלול א' – בו תוענק תמיכה לספרים שיראו אור עד סוף שנת 2022. למסלול זה יכול כל מו"ל להגיש 5 בקשות.

מסלול ב' – בו תוענק תמיכה לספרים שהמועד המתוכנן להוצאתם לאור חל בין 2022 ל-2024, ולא יאוחר מה-31.12.2024. למסלול זה יכול כל מו"ל להגיש 2 בקשות.

כלומר, בסך הכול רשאי כל מו"ל להגיש עד 7 כותרים למפעל.

מה עוד חשוב לדעת? 

אנא ראו מסמך המרכז את התחייבויות המו"ל לצורך קבלת התמיכה:
פירוט התחייבויות המולים לקבלת התמיכה ביכורים 2022 >
פירוט התחייבויות המולים לקבלת התמיכה ביכורים 2022 מסלול ב >

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה היה יום א', 24.4.2022. המפעל ייפתח שוב להגשות בתחילת שנת 2023


הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

בנוגע לספרים שרואים אור בתקופה של שלוש שנים תיקבענה אבני דרך לתקופת העבודה על הספר (כאמור לעיל, תקופה של שלוש שנים לכל היותר ולא יאוחר מה-31.12.2024), בהן יועבר בפועל חלק יחסי של סכום התמיכה הכללי שאושר. מלוא סכום התמיכה יועבר עם קבלת עותקים מודפסים, ובכפוף להעברת הכספים בפועל ממשרד התרבות.

 

מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.

בתמיכת משרד התרבות והספורט