המפעל לספרי ביכורים (מקור)

מפעל ספרי ביכורים תומך בהוצאה לאור של ספרי ביכורים במגוון סוגות בעברית ובערבית. במצבו של שוק הספרים בישראל מזה שנים לא מעטות, קלושים סיכוייה של ספרות ביכורים להתפרסם ללא מקורות מימון נוספים. המפעל לספרות ביכורים בא לענות על צורך זה על מנת לאפשר לקולות חדשים ורעננים להישמע בשדה הספרות.

הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2019 >
הספרים שזכו לתמיכת המפעל בשנת 2018 >

 

 

הנחיות להגשה לשנת 2020

מי יכול/ה להגיש?

מוציאים לאור. מוציא לאור לצורך העניין הוא מי שעיקר עיסוקו בהוצאה לאור של ספרים והוציא לאור בדפוס עד תחילת שנת 2020 עשרה ספרים לפחות.

אילו ספרים ניתן להגיש?

ספר ביכורים – ספר פרוזה, ספר שירה או ספר מסות, שהוא ספר מקורי המיועד לילדים, לבני נוער או למבוגרים ושנכתב בידי סופר/ת שזהו ספרו/ה הראשון באותה סוגה. בעברית או בערבית.

רק ספרים שטרם ראו אור זכאים לקבל את תמיכת המפעל.

כמה ספרים ניתן להגיש?

השנה (2020) יפעל המפעל לספרי ביכורים בשני מסלולים:

מסלול א' – כפי שפעל עד כה, ובו תוענק תמיכה לספרים שיראו אור עד סוף שנת 2020. למסלול זה יכול כל מו"ל להגיש 5 בקשות.

מסלול ב' – בשונה משנים קודמות, לשמחתנו מתאפשר לנו השנה לאשר מספר בקשות להוצאה לאור לתקופה של שלוש שנים. כל מו"ל רשאי להגיש בשנה הנוכחית (2020) שתי בקשות לספרים שהמועד המתוכנן להוצאתם לאור חל בין 2020 ל-2022, ולא יאוחר מה-31.12.2022.

כלומר, בסך הכול רשאי כל מו"ל להגיש עד 7 כותרים למפעל.

מה עוד חשוב לדעת?

פירוט התחייבויות המו"ל לצורך קבלת התמיכה >

לוחות זמנים ותהליך העבודה במפעל:

המועד האחרון להגשות לשנת 2020 היה יום שלישי, 5.5.2020.
מידע בנוגע לשנה הבאה יעודכן כאן בתחילת 2021.


הבקשות נבחנות במסגרת הועדות המקצועיות של המפעל. תשובות עקרוניות תימסרנה למו"לים כשלושה חודשים לאחר המועד האחרון להגשה.

לאחר מכן, עם קבלת אישורים תקציביים ממשרד התרבות, ייחתם הסכם בין מרכז הספר והספריות למו"ל, ובו יצויין סכום התמיכה אשר אושר בוועדות המפעל וכמו כן מלוא התנאים ההכרחיים לקבלת התמיכה.

עם קבלת עותקים מודפסים של הספר במשרדי מרכז הספר, יועבר סכום התמיכה שאושר למו"ל.

בנוגע לספרים שרואים אור בתקופה של שלוש שנים תיקבענה אבני דרך לתקופת העבודה על הספר (כאמור לעיל, תקופה של שלוש שנים לכל היותר ולא יאוחר מה-31.12.2022), בהן יועבר בפועל חלק יחסי של סכום התמיכה הכללי שאושר. מלוא סכום התמיכה יועבר עם קבלת עותקים מודפסים, ובכפוף להעברת הכספים בפועל ממשרד התרבות.


קישור לטופס ההגשה  – הקישור הוסר, המועד האחרון להגשה היה ב 5.5.2020


מדי שנה נפרסם באתרנו את המועדים להגשה עבור אותה השנה, בכפוף לקבלת ההנחיות והתקציבים בפועל ממשרד התרבות.

אישור הכותרים והעברת התמיכה בפועל תלויים בהנחיות משרד התרבות. אין באמור כאן כל התחייבות למתן התמיכה.

בתמיכת משרד התרבות והספורט